Perquè un quiròfan funcioni de manera eficaç cal que hi hagi una estreta col·laboració entre aquells que intervenen en els procediments mèdics. El cirurgià no podrà fer la seva feina de manera fluida i eficient sense un equip de suport. Aquest està format pels infermers, anestesistes i, és clar, l’auxiliar de quiròfan. Ser auxiliar de quiròfan és una bona sortida per a molts professionals amb vocació sanitària i de servei a les persones.

Els auxiliars de quiròfan no participen a l’operació pròpiament dita, però tenen una gran importància. Realitzen tasques fonamentals per al bon desenvolupament de les intervencions quirúrgiques i la resta de tasques en un quiròfan. Per això, el perfil de l’auxiliar requereix uns coneixements i una qualificació específica que inclou el coneixement de protocols i la familiarització amb l’entorn quirúrgic.

La col·laboració d’aquests professionals al quiròfan és imprescindible. Permeten que la resta dels professionals que hi treballen puguin mantenir la seva concentració. Així, poden fer la intervenció amb la màxima eficiència possible.

Ser auxiliar de quiròfan, la professió

És un professional qualificat que s’encarrega d’ajudar tant els cirurgians com els anestesistes durant les intervencions quirúrgiques. El seu àmbit de treball fonamental són els quiròfans. Però també inclou les zones de pre i post operatori i les sales quirúrgiques d’urgències hospitalàries.

Com hem vist abans, perquè la intervenció quirúrgica sigui exitosa, el quiròfan ha de funcionar com un mecanisme perfectament engreixat i ordenat. Això s’aconsegueix coordinant l’activitat de cirurgià, anestesista i auxiliar hospitalari.

La tasca d aquests professionals comença abans del procés quirúrgic pròpiament dit. S’encarreguen de preparar els aparells i l’instrumental necessaris. També identifiquen el pacient i comproven que l’entrada al quiròfan es faci sota determinats estàndards.

Durant l’operació, els auxiliars s’ocupen de distribuir el material que cal en cada moment del procediment mèdic. També estan facultats per fer sondatges o fixació de vies, així com per controlar el pacient i informar l’equip mèdic.

Una altra de les seves funcions és donar suport a l’anestesista, preparant els equips i els tractaments. A més, vetllarà per la seguretat de cada pacient durant l’administració de l’anestèsia. Després de la intervenció, s’encarreguen de donar suport als pacients durant el postoperatori.

Funcions de l’auxiliar hospitalari

La tasca diària d’aquests professionals inclou tota mena de suport al cirurgià, assistents i tècnics. A la zona de quiròfan i esterilització, l’auxiliar hospitalari s’encarrega de cuidar, conservar i reposar material. Per exemple, llençols, tovalloles, bates, guants, apòsits i altre material sanitari.

Ajuda a preparar els aparells necessaris per a cada operació, com ara microscopi, aspirador, bisturí elèctric, aparell d’isquèmia, torre d’endoscòpia, etc. A més dels aparells, l’auxiliar ha de disposar de caixes d’instrumental, catèters, sutures, drenatges, implants i components protètics.

Una altra de les seves funcions és comprovar la distribució de la taula quirúrgica i els seus accessoris, així com assegurar-se del bon funcionament de les làmpades quirúrgiques. També s’ocupa de preparar el material per esterilitzar-lo i netejar, recollir i distribuir l’instrumental quirúrgic.

Intervenen, igualment, en el trasllat del pacient del llit a la llitera. I supervisen especialment el trasllat d’aquells pacients que tinguin sondes, drenatges o membres amb lesions.

Aquests professionals han de procurar complir els reglaments i les normes de la institució per a la qual treballen.

trabajar como auxiliar de quirófano

Habilitats per ser auxiliar de quiròfan

Ser auxiliar de quiròfan pot ser molt gratificant per a les persones amb vocació de servei a les persones. Però també és una professió que requerirà de bones habilitats. Les més comunes les pots suposar. Tot el personal que treballi a una sala de quiròfan ha de treballar en equip. I, sobretot, suportar amb soltesa l’exposició a imatges poc o gens agradables.

Una de les habilitats més importants amb què ha de comptar és la capacitat per complir ordres i instruccions amb exactitud. Ho ha de fer de forma pràctica, ràpida i ordenada, seguint les regles de la unitat assistencial amb què col·labori. La capacitat de treballar sota pressió i l’atenció al detall són altres de les destreses més valorades en aquests professionals, juntament amb una capacitat de reacció ràpida.

Aquests professionals han de tenir un alt nivell de concentració i atenció, i ser capaços de mantenir-lo durant períodes de temps perllongats. Altres de les aptituds que han de caracteritzar els auxiliars de quiròfan són una bona capacitat organitzativa, puntualitat, serietat i ser metòdic a la feina.

S’han de potenciar les habilitats comunicatives. La facilitat de comunicació adquireix especial rellevància durant els períodes preoperatori i postoperatori, per calmar i atendre els pacients.

És fonamental que conegueu la tècnica quirúrgica i el nom de l’instrumental per facilitar el treball del cirurgià. Ha de tenir bona habilitat manual i facilitat de maneig de manejar aparells petits i delicats.

Si us crida l’atenció la professió d’auxiliar de quiròfan, no dubteu a contactar amb els nostres centres de formació. El nostre Curs d’Auxiliar de Quiròfan i central d’esterilització i equips és una formació on la nostra escola té una àmplia trajectòria. Aquesta formació et prepara de manera teòrica i pràctica per ser auxiliar de quiròfan amb totes les garanties d’èxit.