S’anomena Dispositiu de Riscos Previsibles al conjunt de totes aquelles mesures que garanteixen l’adequada cobertura tant sanitària com de seguretat en un esdeveniment multitudinari atenent-ne les característiques. L’objectiu del Dispositiu de Riscos Previsibles, també anomenat DRP, és la identificació dels riscos que es poden donar a l’esdeveniment adaptant-lo al nombre de persones que hi participen. Per això, necessitarem personal qualificat i degudament format com a tècnics d’emergències sanitàries.

Segons les característiques del mateix esdeveniment, els mitjans humans i materials canviaran. No serà el mateix un esdeveniment exterior que en un espai tancat, per exemple. Quan parlem d´un DRP a l´aire lliure haurem d´observar la climatologia del dia que se celebri. En esdeveniments en llocs tancats adquirirà més importància l’aforament del recinte, per exemple.

La metodologia del Dispositiu de Riscos Previsibles

Tot DRP consta d’una metodologia concreta perquè el disseny sigui eficaç i consta de tres fases:

Fase de disseny. En aquesta fase es tindran en compte el lloc de l’esdeveniment, la data, la durada, el motiu de l’esdeveniment, el tipus de personal assistirà, riscos previsibles i imprevisibles, col·lectius i individuals, recursos humans i materials, rutes d’evacuació, hospitals i tot allò que puguem intuir per assegurar la seguretat de les persones assistents.

Fase d’execució. En aquesta fase del Dispositiu de Riscos Previsibles es posarà en marxa tot allò definit a la fase de disseny. Es col·locaran les ambulàncies convencionals i medicalitzades i cossos de seguretat. S’habilitaran els llocs mèdics avançats amb el personal adequat i format per a cadascun dels llocs establerts.

Fase de desactivació. Un cop acabat l’esdeveniment, es procedirà a retirar els efectius d’una manera progressiva. De forma immediata, també, cal fer un dossier o memòria. En aquest document, es detallen tots els professionals que han participat a l’esdeveniment, així com les incidències i actuacions dels mateixos.

El DRP és una mesura exigida per llei

Cada cop que es realitza un esdeveniment multitudinari s’ha de procedir a la realització del Dispositiu de Riscos Previsibles. Aquest ho realitzarà el responsable de l’esdeveniment, sent obligatori i d’acord amb la llei 2/85 de Protecció Civil, 14/86 de Sanitat i al RD 2816/82 d’espectacles públics.

Gràcies al DRP, les persones que assisteixen als esdeveniments públics estaran protegides davant de possibles accidents. La previsió de situacions de risc i l’actuació en situacions casuals serà fonamental. Cada cop més, s’inclouen nous elements de seguretat en la fase d’execució per a la integritat total dels assistents.

Escrit per: Pepe Huertas Bellido, és Tècnic en Emergències Sanitàries i exerceix de professional del sector. És professor del Curs de Preparació al CFGM en Tècnic en Emergències Sanitàries i del DEA a l’Escola d’Oficis Catalunya.