L’esterilització del material sanitari és fonamental per evitar infeccions i transmissions de microorganismes resistents. És molt important que el procediment d’esterilització s’ajusti als criteris de qualitat per garantir la seguretat del pacient. Per tant, els equips i el material sanitari s’han d’esterilitzar abans de ser manipulats per a qualsevol tractament mèdic o quirúrgic.

La importància de l’esterilització del material sanitari

Cada tipus de material sanitari, com ara l’utillatge i els aparells, juga un gran paper en la transmissió d’infeccions. A més, cada dia es té més coneixement de la importància d’esterilitzar aquests materials i s’incideix més en la qualitat del procediment.

Els centres de salut, els hospitals i les sales d’operacions, per molt nets que semblin, també estan exposats a possibles elements perjudicials per a la salut. Són coneguts els casos de contagis als mateixos hospitals. Encara que no sigui habitual, pels procediments estrictes d’higiene i prevenció, pot passar.

Si un material mèdic és reutilitzable, pot provocar infeccions o transmetre organismes resistents entre pacients si no es neteja correctament. Per tant, per garantir la salut de les persones cal aplicar procediments de neteja, desinfecció i esterilització òptims.

Els auxiliars de quiròfan són sovint els encarregats i responsables de l’esterilització del material sanitari i els equips mèdics. És responsabilitat teva, com a personal sanitari, executar aquests procediments i conèixer les tècniques i les fases del procés de descontaminació.

I has de saber que un material pot considerar-se estèril només quan s’ha sotmès a un procés de neteja i esterilització estricte i s’han validat els controls realitzats en el procés.

Conceptes bàsics de l’esterilització

El primer pas és conèixer una sèrie de conceptes clau del procés d’esterilització per evitar errors. L’esterilització és l’acte mitjançant el qual s’elimina tota forma de vida, incloses les espores, que pugui ser present als objectes. Per tant, la probabilitat de supervivència de qualsevol organisme en aquestes condicions és pràcticament nul·la.

Un altre concepte que has de conèixer és el de càrrega biològica. Es refereix a la població de microorganismes que hi pot haver sobre un objecte abans de la seva esterilització. Gràcies a aquest paràmetre podeu seleccionar el mètode d’esterilització més adequat per a cada producte.

Per altra banda, la desinfecció consisteix en la destrucció, eliminació o inhibició de tots els microorganismes patògens. Tot i això, amb ella no s’eliminen totalment les formes microbianes, ja que les espores no desapareixen amb aquesta acció.

Un altre concepte similar que heu de conèixer és el d’antisèpsia, que consisteix en l’aplicació d’una substància antisèptica per prevenir infeccions. Aquestes substàncies inhibeixen o destrueixen el creixement dels agents patògens.

Per últim, per neteja entenem l’eliminació de qualsevol material aliè al producte mitjançant un procediment fisicoquímic. En aquest procés s’utilitzen aigua i sabó o detergent i es realitza un rentat o raspallat.

esterilització material sanitari

Tipus d’esterilització sanitària

Per esterilitzar material sanitari pots dur a terme un mètode o un altre depenent de l’objecte. Entre els més coneguts hi ha la calor seca, mitjançant la qual se sotmet al material durant 30 minuts a una temperatura de 180 ºC. Actualment no s’utilitza tant pel temps que requereix. Es realitza en unes cambres o forns de calor seca anomenats Poupinelle.

Per la seva banda, la calor humida és el mètode més utilitzat i es duu a terme amb vapor d’aigua. Es tenen en compte tres paràmetres: temperatura, temps i pressió. Es realitza en unes cambres d’acer inoxidable anomenades autoclaus i els paràmetres indicats dependran del material que hagis d’esterilitzar.

Finalment, el mètode de baixa temperatura treballa a 50 ºC i l’agent esterilitzant emprat és un gas. És un mètode adequat per a materials termosensibles; els gasos més utilitzats són l’òxid d’etilè, el formaldehid i el gas plasma.

La decisió d’escollir quin procediment és el més adequat en cada cas, hauràs d’adoptar-la en funció de les característiques de cadascun. També t’has de basar en els paràmetres d’eficàcia, durada, compatibilitat, toxicitat, penetrabilitat, resistència a matèria orgànica, adaptabilitat i monitorització, entre d’altres.

Quan hagis dut a terme l’esterilització completa has de mantenir la seva condició estèril. L’esterilització dura un temps determinat si no se segella al buit.

L’emmagatzematge després del procés d’esterilització

Cada objecte esterilitzat garanteix per un període de temps el seu estat si es manté correctament, i per això pots utilitzar diferents envasos.

L’envàs té una funció protectora i aconsegueix la preservació òptima de l’utensili tractat, de manera que permet el seu emmagatzematge i distribució per poder ser utilitzat posteriorment sense riscos per al pacient.

Actualment no hi ha una normativa concreta que reguli el temps límit durant el qual un producte és estèril. No obstant això, hi ha un sistema de puntuació que et pot permetre calcular la caducitat de cada producte esterilitzat. Aquest sistema es basa en aspectes com ara el tipus d’envasament, la zona d’emmagatzematge o l’ús de proteccions especials.

Per emmagatzemar-lo, has de separar-lo d’altres materials i allunyar-lo el màxim possible de productes contaminats, així com mantenir-lo en un ambient sec i lliure de pols. Respectant totes aquestes indicacions, aconseguiràs que l’esterilització de material sanitari sigui òptima. Com hem dit, això serà essencial per garantir la salut i la seguretat dels pacients.