És molt important que en el desenvolupament de les nostres professions tinguem en compte els efectes que aquestes generen sobre el medi ambient. És a dir, l’impacte ambiental que la nostra activitat professional provoca a la natura. La professió d’instal·lador elèctric no està exempta del compromís amb el medi ambient.

Són dos els àmbits que cal considerar per avaluar l’impacte ambiental de l’activitat en muntatges i instal·lacions elèctriques. D’una banda, els recursos necessaris per dur-la a terme, i de l’altra, els residus que es generen amb la realització.

Els resultats d’una mala gestió dels recursos en la nostra activitat i d’una gestió deficient dels residus que generem poden derivar-se d’un consum excessiu de matèries primeres i d’energia, un manteniment incorrecte de la maquinària que utilitzem per realitzar les nostres tasques, la deficient selecció de primeres matèries, la mala manipulació i ús d’eines i maquinària, així com d’incorrectes procediments de treball.

Males pràctiques en el desenvolupament de la professió d’instal·lador elèctric:

 • No fer una bona gestió del consum elèctric.
 • Consumir gran quantitat de combustibles fòssils i l’ús d’aquells no homologats.
 • No reduir consumibles per manca de reutilització o per excés de substitució d’elements a les instal·lacions.
 • Lús de productes altament contaminants del medi ambient.
 • La manca de coneixement, el mal ús i emmagatzemament de productes perillosos i tòxics.
 • No realitzar un calibratge correcte i manteniment d’equips.
 • Mantenir maquinària obsoleta i poc eficient.

Bones pràctiques en la protecció mediambiental de l’instal·lador elèctric:

Per contra, cal considerar com a bones pràctiques ambientals les mesures adoptades per aconseguir un ús eficient de l’energia i de l’aigua. Mitjançant la realització d’auditories i/o inspeccions es planifiquen els objectius de reducció del consum i les millores a les instal·lacions:

 • Les actuacions sobre aquestes que permetin optimitzar-ne l’ús (sistemes de subministrament mitjançant temporitzadors, detectors de presència, reducció d’excessos de cabal i/o pressió, etc.).
 • Actuacions sobre l’envolupant de l’edifici mitjançant l’aïllament de portes i finestres.
 • Realitzar un manteniment correcte dels equips elèctrics perquè funcionin a ple rendiment.
 • Fer un ús eficient dels recursos evitant la utilització dolenta i innecessària i el malbaratament. I controlar-ne la utilització i realitzar campanyes d’informació i formació a empleats i/o usuaris per fomentar-ne l’estalvi.

Pel que fa al consum de productes i materials per desenvolupar la nostra activitat seria molt recomanable:

 • Tenir en compte criteris ambientals en l’adquisició de materials i en la contractació de serveis mitjançant l’elecció de productes i subministradors amb certificació ambiental.
 • Emprar els equips i les eines més adequats per a cada tasca per disminuir la necessitat de consum.
 • Seleccionar materials de qualitat per allargar-ne la vida útil i evitar freqüents substitucions.
 • Revisar els procediments d’ús i manteniment de maquinària i instal·lacions per reduir-ne el deteriorament i la conseqüent substitució. Així, es minimitzaran les adquisicions a les necessitats reals per evitar l’excés d’estocs emmagatzemats.

Finalment, les accions i les bones pràctiques relatives a la gestió dels residus originats per l’activitat han de propiciar la utilització de productes reciclables, reutilitzables i d’embalatge reduït. S’han d’establir pautes de discriminació de residus, habilitar punts i procediments de recollida i fomentar campanyes d’informació.

Ara ja saps que en desenvolupar la teva professió d’instal·lador elèctric també pots contribuir a la conservació del medi ambient. És únicament una qüestió de responsabilitat i sabem que tu posaràs de part teva sent un bon professional elèctric.

Escrit per: Santiago Sánchez. Docent del Curso d’Electricitat a l’Escola d’Oficis Catalunya.