Segons el Reial decret 1394/2007, del 29 d’octubre el Tècnic en Educació Infantil és el professional que pot exercir les seves funcions i exercir en els diferents àmbits establerts. Aquests àmbits són: l’educació formal, l’educació no formal i els serveis socials d’atenció a la infància. Descrivim els àmbits professionals del Tècnic en Educació Infantil:

  • Àmbit formal: educador/a infantil al primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys), i educador/a infantil al segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys) com a personal auxiliar d’un mestre/a. En ambdós casos, es pot exercir en centres públics o privats.
  • Àmbit no formal: educador/a en activitats o projectes d’oci i lleure amb menors de 0 a 6 anys. Es pot exercir a ludoteques, granges escola, aules hospitalàries, casals, esplais, etc.
  • Àmbit de serveis socials d’atenció a la infància (intervenció socioeducativa de caràcter assistencial). Fa referència a l’educador en institucions concretes amb menors de 0 a 6 anys en situació de risc social, exclusió o desemparament. Es pot exercir en centres de primera acollida, residències, etc.

Característiques del tècnic en educació infantil

Qualsevol professional de l’educació infantil ha de complir una sèrie de competències per poder exercir el seu lloc de treball de forma adequada. Parlem de les competències personals, professionals, socials i actitudinals.

En aquest punt ens centrarem en les personals i actitudinals, referents a les actituds que ha de reunir un educador per exercir les seves funcions. Les professionals i socials s’adquireixen amb la formació i adquirint experiència.

Per tant, un bon tècnic en educació infantil hauria de ser una persona amb capacitat d’empatia, serena, social i pacient. També una persona flexible, comunicativa, oberta als canvis, amb capacitat per solucionar conflictes, alegre, amb iniciativa i motivació. Mai no hem d’oblidar que treballarem per i per als nens.

No hem d’entendre les competències esmentades com a úniques, ja que hi ha moltes més competències que podem exercir. I, per altra banda, no és imprescindible complir-les totes encara que són importants per exercir com a Tècnic d’Educació Infantil.

Imprescindibles del tècnic en educació infantil

Les competències que sí que considero que hem de reunir qualsevol professional de l’educació són:

  • Saber escoltar: no només l’alumne sinó també les famílies.
  • Saber treballar en equip: a educació tots formem una comunitat amb objectius comuns.
  • Ser un gran observador.
  • Saber comunicar.

Encara que sens dubte, la més important és la competència vocacional. Crec que la majoria dels que ens dediquem a l’educació l’hauríem de tenir sense vocació, la nostra feina es fa una mica més complicada. De fet, és fàcil distingir quan una persona exerceix aquesta professió sense vocació. De seguida t’adones.

Per acabar, no hem d’oblidar que la nostra professió i la nostra figura són molt importants. Som el referent a imitar pels nens, som els adults en qui confien. Som persones amb qui s’han de sentir segurs. Els ajudarem a créixer com a persones, a conviure en societat i els transmetem valors i hàbits.

De manera que hem de ser bons models a imitar i no exigir allò que nosaltres no fem. Per exemple, no exigeixis a un nen que sigui ordenat quan tu com a adult no ho ets. Els nens aprenen per imitació i si no tenen un model que imitar difícilment podran respondre a les teves peticions de forma adequada.

Escrit per: Elena Durán, és Llicenciada en Psicopedagogia. Professora del Curs d’Auxiliar de Llar d’Infants d’Escola d’Oficis Catalunya i professora a centres reglats de 2n de l’ESO.