Si et vols dedicar al món de l’electricitat, has de saber els tipus de cables elèctrics que existeixen amb tot luxe de detall. Així, podràs triar el millor en funció de cada circumstància o l’ús per al qual el vagis a destinar. Vols conèixer més detalls i les característiques de cada model de cable elèctric? Continua llegint.

Els tipus de cables elèctrics

En primer lloc, definirem què és un cable. Es podria definir com un element que està fabricat per a conduir l’electricitat. Pel seu elevat grau de conductivitat, el material d’aquests cables és de coure. No obstant això, el alumini és altament usat en ser més econòmic i malgrat la seva conductivitat inferior. Tots dos s’han fet un important buit en el mercat.

Recorda, abans de conèixer els tipus de cables elèctrics, la part d’aquests. Aquestes són les següents:

 • Conductor elèctric: És la part que transporta l’electricitat, la qual pot constar d’un o més fils.
 • Aïllament: Recobreix el conductor, encarregant-se que el corrent no s’escapi del cable i es transporti d’un lloc a un altre.
 • Capa de farciment: Està situada entre l’aïllament i el conductor. Gràcies a ella, el cable conductor conserva el seu aspecte circular.
 • Coberta: Material que arriba a protegir tot el cable dels elements externs.

Tipus de conductors elèctrics

Dins dels cables elèctrics, segons normativa, existeixen diferents tipus de conductors elèctrics que has de conèixer. Són aquests:

 • Conductor de filferro nu: No és flexible i, a més, no té cap recobriment. S’utilitza per a la distribució de línies d’alta tensió.
 • Conductor de filferro aïllat: El conductor va aïllat d’un material aïllant, alguna cosa que no ocorre en el tipus anterior. Això evita que el conductor entri en contacte amb un altre element del cable, fins i tot amb persones o objectes metàl·lics.
 • Conductor de cable flexible: Està format per un conjunt de fils de coure recoberts per un material aïllant. Són, a més, flexibles i mal·leables per a facilitar la seva instal·lació en la major mesura possible.
 • Conductors de cordó: És un conjunt de cables que tenen doble aïllament. Principalment, cada cable està aïllat de manera individual i, de manera addicional, tot el conjunt de cables té un altre aïllament.
 • Conductor de filferro nu: No flexible i sense recobriment( en distribució línies d’alta tensió).
 • Conductor de filferro aïllat: Recobert per un material aïllant.
 • Conductor de cable flexible: És un conjunt de fils de coure recoberts per un material aïllant. Són flexibles i mal·leables.
 • Cable unipolar: Únic conductor.
 • Cable multipolar: Compta amb diversos conductors.
 • Cable trenat: Es tracta de parells de cables entrellaçats.
 • Cable paral·lel/dúplex: Formats per dos cables muntats en paral·lel.
 • Cable blindat: Cables recoberts amb un revestiment metàl·lic.
 • Cable rígid
 • Cable flexible
 • Conductors elèctrics flexibles de coure: Dins de tots els tipus, aquest és el més utilitzat.
 • Conductors elèctrics d’alumini: Principalment, s’utilitza per a línies de distribució d’energia.

Els cables elèctrics aïllats i de tensió assignada fins a 450/750 V es defineixen segons les especificacions de la norma UNE 20434 i el seu Sistema de designació dels cables.

L’aïllament és un recobriment aïllant sobre el conductor per a evitar fugides de corrent i contactes directes. Aquest tipus de protecció es classifica en dues classes, aïllaments termoplàstics i aïllaments termoestables.

Aïllaments termoplàstics

Dins dels aïllaments termoplàstics trobem que, els més usuals en la fabricació de cables elèctrics són els següents:

 • PVC: Policlorur de vinil
 • Z1: Poliolefines

Aïllaments termoestables

Els més utilitzats són:

 • EPR: Etilè Propilè
 • XLPE: Polietilè Reticulat
 • SI:

Designació dels cables segons norma

La designació està composta per un conjunt de lletres i números, cadascun amb un significat específic. Aquesta designació al·ludeix a una sèrie de característiques del producte (normalització del cable, tensions assignades, tipus d’aïllament, etc.) que faciliten la selecció del cable més adequat a les teves necessitats, evitant possibles errors de subministrament d’un cable per un altre.

Exemples de nomenclatura segons el tipus de cable

 • H: Cable segons normes harmonitzades.
 • 07: Tensió assignada 450/750V
 • Z1: Poliolefina termoplàstica lliure d’halògens
 • V: Policlorur de vinil (PVC)
 • S: Compost termoestable de silicona lliure d’halògens

La secció dels conductors, el seu gruixut, es mesura en mil·límetres quadrats. Segons la ITC-BT19 Taula 1 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la secció anirà directament relacionada amb la intensitat màxima admissible dels conductors segons les diferents UNES, normes.

cuadre elèctric

El color també serveix per a diferenciar els tipus de cables elèctrics

Així mateix, a més de l’exposat anteriorment, els cables tenen aïllament d’un color determinat. En la mateixa ITC-BT19 en el punt 2.2.4 Identificació de conductors, fa referència al color.

 • Verd i groc: Cable de presa a terra. Fa anys, el seu ús era de color gris o blanc. Per a evitar confusions, es van començar a usar el verd i groc.
 • Blau clar: Tipus de cable neutre. Fins al 1973 s’utilitzava el color vermell. Per aquest motiu, cal parar esment.
 • Marró, negre i gris: Cable de fase. Abans s’utilitzava el color verd.

Aquests són els tipus de cables elèctrics que has de conèixer i que existeixen en el mercat. Apreciar totes les seves característiques és vital perquè puguem triar l’un o l’altre en funció de les circumstàncies.