En aquest article et parlem de antibioticoteràpia profilàctica, un tema fonamental del temari del nostre Curs d’Auxiliar de Quiròfan i central d’esterilització d’equips.

Actualment, és ben coneguda l’eficàcia dels antibiòtics que s’utilitzen de manera preventiva abans de qualsevol mena de cirurgia. El propòsit d’aquest article és explicar l’ús adequat, segur i eficaç dels antibiòtics en la prevenció primària postoperatòria, especialment en la fase preoperatòria. Entrem detalladament.

Què és la profilaxi?

En primer lloc, definim el concepte. Del grec prophylaxis, en medicina és tota aquella acció preventiva que tracta d’impedir l’aparició de malalties infectocontagioses. En cas de produir-se, la profilaxi intenta contrarestar la propagació de la malaltia.

Una de les mesures profilàctiques més habituals a nivell hospitalari consisteix a aïllar al malalt davant la sospita de malaltia infectocontagiosa. Per aquest motiu, s’aïlla a la seva habitació i els seus utensilis no surten d’aquesta fins a la seva desinfecció després de l’alta, en cas de confirmació microbiològica. Sens dubte, es tracta de la millor profilaxi per a tots el que estiguin al seu voltant.

No obstant això, tots estem vivint avui dia una situació complexa derivada de la pandèmia. En aquest sentit, un altre bon exemple de profilaxi és l’ús de màscares, gels hidroalcohòlics desinfectants i, per descomptat, les vacunes. Les vacunes han demostrat la seva capacitat per a poder disminuir el risc d’infecció i de generar immunitat enfront del virus SARS-CoV-2, reduint el risc d’hospitalització i mort en percentatges superiors al 97%.

Els preservatius, també anomenats profilàctics, són un altre exemple de model de prevenció enfront de possibles infeccions, en aquest cas de transmissió sexual.

Què és i en què consisteix la antibioticoteràpia profilàctica abans de la cirurgia?

Les infeccions en lloc quirúrgic (ferida quirúrgica) posen en risc als pacients. De fet, és una de les complicacions freqüents associades, així com les infeccions associades a sondatges o intubació. Actualment, representen fins i tot un desafiament per a la pràctica mèdica.

L’objectiu de la profilaxi preoperatòria amb antibiòtics és disminuir la incidència d’infeccions i, amb això, la morbiditat o seqüeles.

Segons recull un prestigiós estudi dirigit pel Dr. Gutiérrez, la profilaxi antibiòtica és el complement excels per a la pràctica d’una bona tècnica quirúrgica. Tingues en compte que representa aproximadament el 30% de l’aplicació d’antibiòtics entre els pacients que estan hospitalitzats.

Malgrat tot, no oblidis que una profilaxi inadequada té potencials efectes adversos. A nivell poblacional, augmenta el risc de resistència bacteriana i a nivell individual pot haver-hi reaccions adverses a medicaments o alteració de la flora habitual, sense que sigui degut a mala praxi.

antibioticoteràpia

L’elecció dels antibiòtics

En l’actualitat, el protocol habitual preoperatori de antibioticoteràpia profilàctica estableix una sèrie de variables d’ús comú en la prevenció d’infeccions. La més eficaç és triar els antibiòtics adequats i, per a això, es tenen en compte aquests aspectes:

  • L’acció antimicrobiana ha de ser especialment activa i actuar enfront dels microorganismes que amb major probabilitat puguin contaminar l’entorn quirúrgic. No fa falta cobrir tota la flora bacteriana existent, però sí que cal valorar les característiques i circumstàncies que siguin particulars en cada hospital. A més, és important conèixer l’estadística de prevalença local a resistències antibiòtiques.
  • Els antibiòtics han de ser administrats en les dosis i períodes adequats perquè aconsegueixin les concentracions tissulars òptimes durant el període de potencial contaminació.
  • Per a intentar reduir al màxim els microorganismes resistents, la prevenció mitjançant antibioticoteràpia ha de tenir el menor espectre antimicrobià possible. A més, no pot ser tòxic, ha de proporcionar una vida mitjana/llarga i, a poder ser, administrar-se amb rapidesa. Sent així, es distorsiona lleument la microbiota del pacient, es minimitzen els efectes secundaris i s’abarateixen els costos.
  • Han de tenir-se en compte les característiques del pacient i el risc, perquè no tota cirurgia implica l’ús d’antibiòtics.

Quiròfans asèptics

Aquesta profilaxi és un complement, per la qual cosa el seu ús no implica seguir les regles d’asèpsia i antisèpsia imprescindibles per a qualsevol intervenció.

Com a conclusió, la antibioticoteràpia profilàctica és el millor mètode preoperatori per a prevenir sèpsia, complicacions infeccioses locals o sistèmiques i, a més, redueix el risc de resistència bacteriana i l’aparició d’infeccions creuades.