Les patologies, en general, són susceptibles de ser classificades segons diferents criteris. Les infeccions nosocomials, per part seva, engloben a un conjunt de malalties infeccioses el punt de les quals en comú és el lloc d’adquisició. Atès que es tracta d’una mena d’infecció més comuna del que pot arribar a semblar, requereix un estudi detallat.

Per aquest mateix motiu, al llarg del present article posarem l’accent en el seu concepte. De la mateixa manera, atendrem els símptomes que les caracteritzen i, per descomptat, les seves causes principals.

Què són les infeccions nosocomials?

Com és obvi, cal partir referint a una definició clara i directa de la qüestió. Així, les infeccions nosocomials són patologies adquirides al llarg de l’estada en un hospital. De fet, paraula “nosocomial” prové del llatí nosocomium (“hospital”).

Així, es tracta de malalties que no es trobaven presents en l’instant en el qual el pacient va entrar al recinte. Ni tan sols en període d’incubació. En tot cas, el criteri per a determinar si una infecció és d’aquesta classe o no és de tipus temporal. Com a norma general, les infeccions que es manifesten més de 48 hores després de l’ingrés es consideren nosocomials.

Ara bé, cal tenir en compte un punt fonamental. El que s’ha dit fins ara respon a la definició clàssica. En l’actualitat, el concepte de relació amb l’assistència sanitària traspassa clarament els límits hospitalaris. Gràcies a les noves tecnologies, han sorgit nous entorns sanitaris.

Els centres de dia, les residències, els tractaments ambulatoris, els serveis en el domicili, els centres sociosanitaris, etc. Tots aquests punts poden considerar-se dins de l’òrbita de les causes de les patologies nosocomials.

En definitiva, pot resumir-se dient que són malalties adquirides durant relacions amb entorns sanitaris, generalment hospitals.

Quines són les seves causes?

No obstant això, aquesta no deixa de ser una definició excessivament àmplia. En realitat, poden fer-se algunes concrecions que ajuden a entendre la qüestió en major mesura.

Els pacients que acudeixen a un centre sanitari solen tenir en comú una certa immunosupressió, bé sigui per patologies prèvies o per tractaments invasius (canalitzacions, sondatges, etc.). A més són centres massificats i hi ha pacients portadors de malalties infeccioses que contribueixen a una major dispersió del microorganisme.

infeccions nosocomials

Com evitar la transmissió de les infeccions nosocomials

Pel fet que les infeccions nosocomials tenen especial gravetat (afecten persones vulnerables) i comporten un sobrecost (augmenta el temps d’hospitalització, la qual cosa implica més despesa sanitària i consum de recursos) han de ser evitades amb especial afany. Per aquest motiu, és oportú seguir, almenys, les següents tres estratègies.

Distanciament del pacient dels potencials focus de contagi de malalties

Aquest criteri ha estat ja implantat en la major part dels centres sanitaris. Dividir als pacients per plantes, evitant que tinguin contacte, és essencial. Els pacients oncològics, per exemple, no han de trobar-se prop dels infecciosos. Això mateix pot aplicar-se a moltes altres combinacions.

A més, davant una sospita d’infecció sempre s’aïlla de manera preventiva fins al descarti o confirmació.

Recopilació de dades i anàlisi detallada dels mateixos

En tot centre sanitari ha d’existir un servei de medicina preventiva que s’encarregui de la vigilància epidemiològica i la gestió de casos.

Professionalització del personal sanitari competent de la cura de malalts

Un personal altament qualificat i especialitzat és una garantia excepcional que li permetrà a l’hospital prevenir aquest tipus d’infeccions. És per això que, qualsevol auxiliar d’infermeria, ha de tenir coneixements en relació a la higiene en l’entorn hospitalari i la neteja del material.

En conclusió, fins a aquest punt ja has pogut conèixer en profunditat què són les infeccions nosocomials. De la mateixa manera, ens hem detingut tant en les causes concretes com en les estratègies per a erradicar-les. En tot cas, es tracta d’un tema més complex del que a primera vista pogués semblar, que requereix de recerca.

Sigui com sigui, indica l’extraordinària necessitat de mantenir entorns hospitalaris segurs. En aquests establiments s’agrupen persones especialment vulnerables. Per això són tan relativament comuns les infeccions d’aquest tipus. També per aquesta mateixa raó són, en moltes ocasions, patologies fulminants, que posen fi a la vida del pacient. Evitar-ho requereix primer conèixer-ho, i per això la importància d’aquest article.