L’energia fotovoltaica, provinent de la radiació solar, juga un paper crucial en la generació sostenible d’electricitat. Per als que estigueu començant en aquesta indústria, entendre la irradiació solar és essencial. En aquest article t’expliquem la relació entre aquest concepte i l’eficiència dels sistemes solars fotovoltaics. A més, destaquem la seva importància en el disseny i rendiment de les instal·lacions solars.

La importància de la irradiació solar en la generació fotovoltaica

Aquest concepte parla del flux d’energia radiant provinent del Sol que aconsegueix la Terra. Aquesta energia resulta fonamental per a la generació d’electricitat a través de sistemes fotovoltaics. Quan la llum solar incideix sobre les cèl·lules fotovoltaiques, es produeix el fenomen de la fotogénesis, alliberant electrons i generant corrent elèctrica.

Components de l’energia solar

És vital que entenguis que aquesta energia se subdivideix en tres components principals. D’una banda, tenim la radiació directa. Aquesta és la quantitat d’energia solar que arriba directament a la superfície terrestre, en línia recta des del Sol. És la part de la radiació solar que no ha interactuat en l’atmosfera ni s’ha dispersat per ella encara. La radiació directa és la més eficient per a la generació d’electricitat mitjançant sistemes fotovoltaics. Això és dona pel fet que arriba de manera més concentrada als panells solars.

D’altra banda, està la radiació difusa. Es tracta de l’energia solar que es dispersa en l’atmosfera abans d’arribar a la superfície terrestre. Aquesta radiació prové de totes les direccions del cel. Ho fa fins i tot en dies ennuvolats o quan hi ha presència de partícules en suspensió en l’atmosfera. Encara que està menys concentrada que la directa, la difusa resulta important en situacions en les quals la directa és limitada.

Finalment, la radiació reflectida. Aquesta és l’energia solar que incideix sobre superfícies reflectores, com a cossos d’aigua, neu o sòls molt reflectors. Tot això abans d’arribar a la superfície terrestre. La reflectida pot influir en la quantitat total d’energia solar disponible per a la generació fotovoltaica.

Si entens com aquests components afecten l’eficiència del sistema fotovoltaic, tindràs molt guanyat. La radiació directa acostuma a resultar més eficient. Per part seva, la difusa pot contribuir significativament en dies ennuvolats o quan la llum solar es dispersa.

Factors que influeixen en l’emissió d’energia

Entre els principals factors que influeixen en aquesta emissió d’energia, sobresurt la latitud. En general, a mesura que t’acostes a l’equador, la radiació solar es torna més intensa. L’altitud sobre el nivell del mar afecta a la densitat atmosfèrica. Per tant, influeix també en la quantitat de radiació solar que arriba a la superfície terrestre.

L’hora del dia i l’estació de l’any també importen. En l’hemisferi nord, per exemple, els dies són més llargs i la radiació solar és més intensa a l’estiu. Relacionat amb això, has de tenir en compte les condicions atmosfèriques, d’orientació i de pendent.

La reflectivitat del terreny, amb la presència de neu o aigua, pot augmentar la radiació reflectida. Superfícies fosques, com l’asfalt, poden absorbir més radiació. Finalment, el clima local, incloent-hi la quantitat de dies assolellats, humitat i esdeveniments climàtics (com les tempestes), també poden influir en la radiació solar.

irradiació solar energia fotovoltaica

Mesurament i avaluació de la irradiació solar

El mesurament precís resulta essencial per a avaluar el potencial de generació elèctrica en una àrea específica. Els instruments de mesura, com els piranòmetres i els actinómetros, ajuden a recopilar dades sobre la radiació solar incident. Els estudiants de formacions d’instal·lacions solar fotovoltaica han d’aprendre a interpretar aquestes dades per a determinar la viabilitat i eficiència d’un sistema solar fotovoltaic en una ubicació determinada.

Software de simulació i modelatge

La tecnologia actual et permetrà utilitzar software de simulació i modelatge per a preveure la producció d’energia en funció de la irradiació solar. Aquestes eines són determinants perquè puguis dissenyar sistemes eficients i optimitzar la ubicació i orientació dels panells solars. A més, es convertiran en unes grans aliades a nivell professional.

Disseny eficient d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Conèixer de manera detallada com funciona el Sol és un punt clau en el disseny d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Com a futur especialista, has de considerar la inclinació dels panells solars, l’orientació de les instal·lacions i altres factors per a maximitzar la captació d’energia solar.

Explorar estratègies d’optimització és crucial per a la millora de l’eficiència de les instal·lacions solars. Això inclou l’ús de seguidors solars que ajusten automàticament la posició dels panells per a seguir la trajectòria del Sol. Es maximitza, així, la captació de radiació solar.

La irradiació solar és un element fonamental en la generació d’energia fotovoltaica. Has de comprendre bé com factors com la ubicació geogràfica, la temporada i les condicions climàtiques afecten la quantitat de radiació solar. Amb el coneixement adequat i l’ús d’eines de simulació, pots dissenyar i implementar sistemes fotovoltaics eficients i sostenibles. A mesura que avança la tecnologia, s’obren noves oportunitats per a millorar la captació d’energia solar. Així, continuarem avançant cap a un futur més sostenible i energèticament eficient.